Vedtekter

Vedtekter for

Vågsbygd Skolemusikkorps

INNHOLD

 § 1. FORMÅL
§ 2. ORGANISASJON
§ 3. MEDLEMSSKAP
§ 4. ÅRSMØTET
§ 5. STYRET
§ 6. KOMITEER
§ 7. MEDLEMSMØTER
§ 8. TILSLUTTEDE ORGANISASJONER
§ 9. OPPLØSNING AV KORPSET
§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

§ 1. FORMÅL

Vågsbygd Skolemusikkorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og et godt miljø til beste for sine medlemmer.
Dette gjøres ved å:
•        ivareta og utvikle musikalsk aktivitet gjennom opplæring og spilling.
•        bidra til forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.
•        ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv.

§ 2. ORGANISASJON

Vågsbygd skolemusikkorps er stiftet 15. januar 1938. Korpset ledes av et styre som rapporterer til årsmøtet. Årsmøtet er Vågsbygd Skolemusikkorps høyeste myndighet. Disse forhold er beskrevet i § 4 og § 5.

§ 3. MEDLEMSSKAP

I vedtektene benyttes uttrykkene aspirant og musikant. I disse uttrykkene inngår også drill.

3.1.   Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i Vågsbygd Skolemusikkorps av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Aspiranter til korpset inntas fortrinnsvis fra 4. klasse ved Vågsbygd, Åsane, Øvre- og Nedre Slettheia skoler. Etter gjennomført note- og instrument – opplæring kan aspirantene tas opp i korpset. Alle medlemmene plikter å følge musikkorpsets vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

 

3.2.   Aldersbestemmelser

Medlemskapet i korpset opphører 31. juli det året musikkanten fyller 19 år.

Musikanter fra skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. En forutsetning er at musikanten prioriterer og oppfyller sine forpliktelser i skolekorpset.

3.3.   Forpliktelser
Alle nye medlemmer skal levere inn medlems­opplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Aspiranter og musikanter skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. Ved fravær skal dirigent/korpssjef varsles i god tid på forhånd. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, må godkjennes av styret. Musikanter og foresatte må forplikte seg til å støtte aktivt opp om korpsets drift og arrangementer så lenge deres barn er medlem av korpset.

3.4.   Suspensjon og eksklusjon
Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

3.5.    Kontingent
Vågsbygd Skolemusikkorps følger skoleåret som aktivitetsår. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen den frist styret vedtar.

3.6.   Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets sekretær. Ingen bør slutte i løpet av et aktivitetsår. Ved utmelding i løpet av aktivitetsåret, må det normalt forventes at alle forpliktelser vil gjelde ut høst- eller vårsemesteret.

3.7. Æresmedlemmer
Styret har anledning til å utnevne æresmedlemmer, dersom noen har gjort en stor innsats for korpset.

§ 4. ÅRSMØTET

4.1.    Årsmøte.
Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned, fortrinnsvis tidlig i måneden. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. Innkalling sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. Styrets årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling, samt saker til behandling på årsmøtet skal foreligge senest 2 uker før årsmøtet. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være overlevert til styret senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid, fram på årsmøtet.

4.2. Representasjon og rettigheter
På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. Følgende har forslags-, tale- og stemmerett:
•        Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale, forslags og stemmerett.
•        Styrets medlemmer, unntatt ved behandling av årsmelding og regnskap hvor stemmeretten ikke gjelder.

Følgende har tale- og forslagsrett:
•        Medlemmer som ikke er fylt 15 år.

I tillegg kan Årsmøtet gi talerett til hvem det måtte ønske.

4.3.    Vedtak
Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom annet ikke er bestemt i vedtektene. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede, enten personlig eller ved godkjent fullmakt.

4.4.    Dagsorden.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
A. Konstituering
1.     Åpning.
2.     Navneopprop.
3.     Godkjenning av innkalling.
4.     Godkjenning av dagsorden/saksliste.
5.     Valg av møteledelse.
6.     Valg av referenter.
7.     Valg av to protokollunderskrivere.

B. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
C. Saker fremmet av styret og medlemmer.
D. Medlemskontigent og Budsjett.
E. Valg.
1.    Leder for 1 år.
2.     Minimum 6 styremedlemmer på valg for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år. Det må sørges for at minimum 2 styremedlemmer er på valg hvert år.
3.     Valg av revisor.
4.     Valgkomite, 2 medlemmer, velges for 1 år. Leder velges særskilt.
5.     Vågsbygd skoles lærerpersonale velger i styremedlem med personlig varamedlem for i år av gangen.
6.     Korpset velger 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. De tillitsvalgte skal være over 15 år. Musikantene velges for i år av gangen.

De som skal velges må være 15 år når de tiltrer, og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5. STYRET

5.1. Sammensetning og konstituering
Korpset ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og minimum 6 styremedlemmer. Kasserer kan velges utenfor styret. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2.    Fullmakter
Styret skal lede Vågsbygd Skolemusikkorps etter de vedtak årsmøtet har fattet.
Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser som er nødvendig for å ivareta korpsets ansvar og aktiviteter. Dette gjelder blant annet:
•        Planlegge musikalske aktiviteter i samråd med dirigent.
•        Utnevne korpssjef i samarbeid med dirigenten og leder musikkavdeling.
•        Utarbeide og vedta instrukser for avdelingene.
•        Utarbeide årsplan og forslag til budsjett.

Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner korpset. Styret kan meddele prokura.

5.3.   Styremøter
Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Skolekorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4.   Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5.   Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 6. KOMITEER

 6.1.    Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode, og legge fram beretning for årsmøtet.

6.2.    Valgkomite
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv i henhold til § 4.

§ 7. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for skolekorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§ 8. TILSLUTTEDE ORGANISASJONER

Korpset er tilsluttet NMF (Norges Musikkorps Forbund). Alle som melder seg inn i korpset blir automatisk medlem av NMF. Medlemskapet i NMF opphører ved utmelding av korpset. Styret sørger for medlems­registrering og at medlemskontigenten betales i henhold til gjeldende regler for NMF. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig, og sendes NMF via NMF-Agder.

§ 9. OPPLØSNING AV KORPSET

Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Vedtaket krever 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet skal bankkonto, og korpsets øvrige eiendeler, tas hånd om av rektor ved Vågsbygd skole. Instrumenter må ikke utlånes, men oppbevares til skolen finner anledning til på ny å opprette korpset.
INTENSJONENE I DENNE PARAGRAFEN KAN IKKE ENDRES VED STEMMEGIVNING ELLER NOEN ANNEN BESTEMMELSE.

§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall, unntatt §9, som ikke kan endres.
Vedtektene er sist endret på det ordinære årsmøtet i 2001.

Skriv en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere.